Документы для подачи на ВНЖ или продления ВНЖ в Болгарии

Eurik, 13.03.12

 1. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Публикую точный список документов МВР г. Варна для подачи документов на ВНЖ. Список в других городах может непринципиально отличаться.
  Банковские реквизиты указаны в Варне, в других городах их следует уточнить!

  Текст на болгарском, так как это оригинал.

  Чл. 24 ал. 1 т. 1

  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИEСЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Нотариално заверено копие на разрешението за работа;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /.
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (удостоверение за доходи или банкова сметка).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Чл. 24 ал. 1 т. 2

  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАТО В РЕЗУЛТАТ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ СА РАЗКРИТИ НАЙ-МАЛКО 10 РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПОДДЪРЖАНИ ЗА СРОКА НА ПРЕБИВАВАНЕТО
  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Удостоверение от Агенцията по вписванията;
  · Удостоверение от НАП (Национална Агенция за приходите) за наетите по трудови правоотношения български граждани;
  · Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори – списък с имена и ЕГН на българските граждани, работещи по трудово правоотношение;
  · Удостоверение от НАП за декларирани финансови резултати и платени данъци;
  · Удостоверение от НАП, че чужденецът няма задължения към него;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (лична банкова сметка).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Чл. 24 ал. 1 т. 4

  ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕЦИАЛИСТИ, ПРЕБИВАВАЩИ В СТАНАТА ПО СИЛАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, ПО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Документ, издаден от компетентен орган, доказващ, че ще пребивава в страната по силата на международен договор;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или удостоверение за доходи).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Чл. 24 ал. 1 т. 5

  ИМАТ ОСНОВАНИЕ ДА ИМ БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ ИЛИ СА СКЛЮЧИЛИ БРАК С ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ В СТРАНАТА ЧУЖДЕНЕЦ

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт, договор за наем или нотариално заверена декларация/;
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или декларация за осигурена издръжка с доказателство за притежаваните средства- удостоверение за доходи или банкова сметка).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.
  При основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване:
  · Документи, доказващи основанието за разрешаване на постоянно пребиваване (чл. 25 от ЗЧРБ)
  Сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец:
  · Заверено копие на пълен препис от акта за сключване на граждански брак – преведен, легализиран;
  · Декларация по образец № 4, нотариално заверена;
  · Молба по образец № 1 за издаване на удостоверение за разрешено постоянно пребиваване на съпруга /та;
  · Копие от личната карта на съпруга /та;

  Чл. 24 ал. 1 т. 6

  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в БТПП, издаден не по-рано от един месец преди представянето му;
  · Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (лична банкова сметка).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.
   
  13.03.12
 2. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Чл. 24 ал. 1 т. 7

  ФИНАНСОВО ОСИГУРЕНИ РОДИТЕЛИ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В СТРАНАТА ЧУЖДЕНЦИ ИЛИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

  ·Молба по образец;
  ·Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  ·Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  ·Акт за раждане на низходящия - преведен, легализиран, с апостил /оригинал или нотариално заверено копие /;
  ·Заверено копие на акт за сключен граждански брак на низходящия при промяна на фамилия;
  ·Копие на документ за българско гражданство на низходящия (български личен документ или акт за раждане или указ за придобито българско гражданство);
  ·Молба по образец № 1 за издаване на удостоверение за разрешено постоянно пребиваване на низходящия;
  ·Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка).
  ·Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Чл. 24 ал. 1 т. 8

  ПОСТЪПИЛИ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ И РАЗПОЛАГАТ С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ИЗДРЪЖКА

  ·Молба по образец;
  ·Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  ·Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  ·Удостоверение от лечебното заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване;
  ·Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  ·Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка).
  ·Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Чл. 24 ал. 1 т. 9

  КОРЕСПОНДЕНТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ИМАТ АКРЕДИТАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ·Молба по образец;
  ·Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  ·Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  ·Документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи;
  ·Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  ·Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване.
  ·Здравна застраховка за срока на пребиваване.
   
  13.03.12
 3. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Чл. 24 ал. 1 т. 10

  ПЕНСИОННО ОСИГУРЕНИ И РАЗПОЛАГАТ С ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА В СТРАНАТА

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е пенсионно осигурен - преведен, легализиран, (с апостил) /оригинал или нотариално заверено копие/. Размерът на пенсията да не е по-малък от минималната пенсия за Република България;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  · Документ от банка на територията на Р България, удостоверяващ, притежанието на лична банкова сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Чл. 24 ал. 1 т. 13

  ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА ЧУЖДЕНЕЦ, ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Документ за гражданско състояние, удостоверяващ принадлежността му към семейството / акт за брак или акт за раждане/- преведен, легализиран, (с апостил) /оригинал или нотариално заверено копие/;
  · Молба по образец № 1 за издаване на удостоверение за разрешено пребиваване на съответния родственик и копие от личната му карта;
  · Нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители за пребиваване на дете;
  · Доказателство за осигурено жилище и издръжка за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем, или нотариално заверена декларация /;
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или декларация за осигурена издръжка с доказателство за притежаваните средства).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Чл. 24 ал. 1 т. 15

  ЖЕЛАЯТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 24 а

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Заверено копие от разрешението за дейност на свободна практика от Министерството на труда и социалната политика;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата (310 лв.) за срока на пребиваване (лична банкова сметка).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.
   
  13.03.12
 4. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Чл. 24 ал. 1 т. 16

  ЖЕЛАЯТ ДА ИДВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО УСЛОВИЯ И ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, СЪГЛАСУВАНО С МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Заверено копие от разрешението, издадено от Министерството на правосъдието;
  · За лица, извършващи религиозна дейност - заверено копие на съдебната регистрация и документ от Дирекция на вероизповеданията;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;

  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата (310 лв.) за срока на пребиваване (лична банкова сметка).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Чл. 24 ал. 1 т. 18

  ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ПО ЧЛ. 2 АЛ. 6:
  · Съпруг/а,
  · Деца, които не са навършили 21 год. и не са сключили брак,
  · Родители, които са на издръжка на българския
  гражданин или на съпруга/та.

  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или декларация за осигурена издръжка с доказателство за притежаваните средства- удостоверение за доходи или банкова сметка).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване
  Съпруг
  · Пълен препис от акта за сключване на граждански брак;
  · Декларация по образец № 4, нотариално заверена;
  · Копие на личната карта на българския гражданин;
  Деца, които не са навършили 21 год. и не са сключили брак
  · Акт за раждане - преведен, легализиран, с апостил /оригинал или нотариално заверено копие /;
  · Нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители за пребиваване на детето;
  Родители на съпруг /а, които са на издръжка на българския
  гражданин или на съпруга /та
  · Акт за раждане на низходящия - преведен, легализиран, с апостил /оригинал или нотариално заверено копие/;
  · Заверено копие на акт за сключен граждански брак на низходящия при промяна на фамилия;
  · Копие на личната карта на българския гражданин;

  Чл. 24 в, ал. 1

  -ПРИЕТИ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ,
  -УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН ИЛИ КАТО СТАЖАНТИ БЕЗ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
  · Молба по образец;
  · Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  · Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  · Документ удостоверяващ, че лицето е прието за редовно обучение през учебната година в съответното училище;
  · Доказателство за осигурено жилище и издръжка за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем, или нотариално заверена декларация /;
  · Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата за срока на пребиваване (банкова сметка или копие от нотариално заверена декларация от родителите за издръжка).
  · Здравна застраховка за срока на пребиваване.
   
  13.03.12
 5. RoweR

  RoweR Активный участник

  Регистрация:
  23.02.12
  Сообщения:
  374
  Адрес:
  Москва
  Доброго дня, Валерий.
  Этот список действителен и для продления?
  Нужна ли новая справка о пенсии или достаточно "оттдублировать" ту которую подовал первый раз - "заверка" была в посольстве:
   

  Вложения:

  14.06.12
 6. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Здравствуйте. Список действителен.
  Если пенсия бессрочная, то справка о её размере не нужна при продлении, достаточно копии пенсионного удостоверения.
  Если пенсия продляемая (например, по инвалидности), то справка о пенсии, скорее всего, потребуется новая.

  PS. Разумеется, не могу гарантировать какие-либо неожиданности или местные нововведения ("эффект окошка";))
   
  14.06.12
 7. RoweR

  RoweR Активный участник

  Регистрация:
  23.02.12
  Сообщения:
  374
  Адрес:
  Москва
  Простое русское, мерси :),
  просто копия или с переводом?
   
  14.06.12
 8. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  В идеале-копия должна быть переведённая и легализованная.
   
  14.06.12
 9. RoweR

  RoweR Активный участник

  Регистрация:
  23.02.12
  Сообщения:
  374
  Адрес:
  Москва
  Вариант с посольством пойдёт? Это считается лигализацией?
   
  14.06.12
 10. Alex58

  Alex58 Активный участник

  Регистрация:
  09.03.11
  Сообщения:
  373
  Адрес:
  Болгария
  А почему речь идет о пенсионном удостоверении? Может быть справка из пенсионного фонда (для в/сл. из военкомата)? Я и на визу Д и на продление прикладывал именно справку из военкомата, переведенную и заверенную в Болгарском посольстве в Москве.
   
  14.06.12
 11. Alex72

  Alex72 Участник

  Регистрация:
  02.12.11
  Сообщения:
  36
  Адрес:
  Варна
  Валерий, здравствуйте!

  Этот список, я так понимаю, для тех, кто находится в стране по Представительству, ДА?

  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА1)Молба по образец;
  2) Документ за платена такса (10 лв.) по тарифа № 4 - BIC код на СЖ”Експресбанк”: ТТВВВG22, сметка BG91TTBB94003115068776;
  3)Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, печата със срока за пребиваване в Р България или входната виза “D” и щемпела за последното влизане в страната;
  4)Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в БТПП, издаден не по-рано от един месец преди представянето му;
  5) Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;
  6)Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната / нотариално заверено копие на нотариален акт или договор за наем /;
  Доказателство за достатъчни средства за издръжка, в размер не по-малък от минималната месечна заплата (240 лв.) за срока на пребиваване (лична банкова сметка).
  7)Здравна застраховка за срока на пребиваване.

  Вопросы, если позволите:

  1) пункт 5) из списка.
  -НАДО ЛИ ВСЕ ЖЕ ЕГО ПОЛУЧАТЬ?
  -если ДА, то ГДЕ его получать, КАКОВЫ сроки изготовления и есть ли у него валидность при подаче на ПРОДЛЕНИЕ ВНЖ?
  2) в других списках оснований для пребывания в стране есть такие пункты:
  1. Решение БТПП / Решение БТПП (В списках нет, но спрашивают)
  2. Булстат – копия / Нотариальная копия карточки Булстата или документа заменяющего её.


  НУЖНЫ ЛИ эти пункты для Представительства (при продлении ВНЖ)?
  и если ДА, то где их получать?

  БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

  P. S: Мед страховку приду оформлять к Вам в начале июля (ближе к сроку подачи документов в Миграцию. 10 июля), как и обещал:)
   
  14.06.12
 12. Alexug

  Alexug Постоянный участник

  Регистрация:
  13.02.11
  Сообщения:
  2.027
  Адрес:
  Велико Търново
  Добрый день! А почему в перечнях нет справки о несудимости?
   
  14.06.12
 13. Alex72

  Alex72 Участник

  Регистрация:
  02.12.11
  Сообщения:
  36
  Адрес:
  Варна
  потому что она прилагается ПРИ ПЕРВИЧНОЙ подаче на ВНЖ! насколько я знаю:)
   
  14.06.12
 14. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Да, вполне проходящий вариант. В законе сказано, что нужно представить документ, подтверждающий то, что человек является пенсионером.
  А какой именно документ может подойти-решает Миграция.
  Просто пенсионное удостоверение считается наиболее распространённым с таких случаях доказательством.

  Пока удостоверение за данъчна регитстрация не спрашивают.
  Да, Решение часто просят предъявить, но не всегда. Подразумевается, что оно у Вас есть, так как Решение бесрочное.
  Нот. копию карты Булстата просят не везде, но надо иметь. Собственно, тоже, как и Решение, карточка бессрочная и должна быть у Вас всегда.

  Если Решение не сохранилось, возмите его "препис" в БТПП, карту можно получить в Агенции по вписыванию в обмен на листочек А4, на котором написано "Булстат", он у Вас наверняка был при подаче на визу (этот листок выдаётся временно до получения карточки)
   
  14.06.12
 15. Alex72

  Alex72 Участник

  Регистрация:
  02.12.11
  Сообщения:
  36
  Адрес:
  Варна
  1)...то есть по сути обновить надо из списка пункты 4), 6) и 7) ? 5) НЕ НАДО?
  2)...при условии сохранности всех исходных документов от первичной подачи на ВНЖ, ДА?
  3) если какого-то документа не будет ВДРУГ при подаче в Миграцию-они дают время ДОНЕСТИ? или сразу депортация:( ? шутка, но смысл сохраняется :cool:

  хм, сорри. разложил всесейчас как карты таро)...от БТПП есть две бумаги: Сертификат №... и Решение за вписване в единния регистър...! вот Сертификат надо обновить. да? хотя, для справедливости сказать, на нем тоже нет срока действия. может, я не то смотрю? понимаю, что вопрос немного глупый:confused:
   
  14.06.12
 16. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Ещё раз. Из списка обновляете всё, кроме удостоверения за данъчна регистрация, плюс имеете под рукой Решение и нот. копию карты Булстата.
  На Сертификате ручкой вверху по центру написана дата выдачи. Сертификат действует месяц, считая от этой даты.
   
  15.06.12
 17. Alex72

  Alex72 Участник

  Регистрация:
  02.12.11
  Сообщения:
  36
  Адрес:
  Варна
  Валерий, спасибо Вам за профессионализм, оперативность и индивидуальный подход!
   
  15.06.12
 18. Annachery

  Annachery Новичок

  Регистрация:
  02.06.12
  Сообщения:
  6
  Подскажите пож-та какая стоимость оформления ВНЖ через создание представительства? есть фирма в Москве, хотим посредством создания представительства в Болгарии оформить ВНЖ.

  спасибо
   
  19.06.12
 19. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  2.608
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Стоимость услуг фирм, специализирующихся на этом? Они очень разные. Но я бы назвал бы адекватной (в зависимости от количества представителей) цену в районе 1000-1200 евро .
   
  19.06.12
 20. КCения

  КCения Активный участник

  Регистрация:
  02.02.12
  Сообщения:
  515
  Адрес:
  Несебр,Равда,Банско,Москва
  я сейчас как раз в процессе оформления Представительства, заплатила 1200
   
  19.06.12
 21. Annachery

  Annachery Новичок

  Регистрация:
  02.06.12
  Сообщения:
  6
  Спасибо за информацию.
  А вы оформляетесь через создание представительства? и насколько во времени процесс растянут? за месяц управимся? я просто буду в Варне в середине июля, хочу оформить все за месяц, т. е. представительство и ВНЖ. или должно какое-то время пройти с момента создания представительства?

  Валерий, а еще такой вопрос, загран паспорт действителен до декабря. этот факт не повлияет на оформление? или лучше уже тогда новый паспорт сначала сделать, а потом уже заниматься оформлением представительства и ВНЖ.

  и все же, вопрос для понимания: сначала оформляется представительство, потом сразу же можно оформлять ВНЖ (или параллельно с созданием представительства) или необхдимо побыть какое-то время представителем, а потом уже получаешь возможность получения ВНЖ?

  спасибо заранее
   
  19.06.12
 22. Гость

  Гость Гости

  После получения всех необходимых документов по представительству в Болгарии Вам необходимо в обязательном порядке вернуться в Россию и подавать документы лично в консульство Болгарии для получения иммиграционной визы типа "Д". срок рассмотрения поданых документов может колебаться от 20 до 60 дней (по опыту). Потом только, при наличии полученной визы "Д" возвращаться в Болгарию и подавать в миграционную службу МВР на получение ВНЖ. потом, после получения разрешения - подавать заявление на получение личной карты. Так что реальный срок от начала организации представительства до получения личной карты займёт минимуи 3 месяца с момента начала оформления документов. Но я бы реально рассчитывал на 4-5 месяцев.
   
  19.06.12
 23. КCения

  КCения Активный участник

  Регистрация:
  02.02.12
  Сообщения:
  515
  Адрес:
  Несебр,Равда,Банско,Москва
  [ Так что реальный срок от начала организации представительства до получения личной карты займёт минимуи 3 месяца с момента начала оформления документов. Но я бы реально рассчитывал на 4-5 месяцев.[/quote]
  я бы сказала 4-5 мес. - это минимум.

   
  19.06.12
 24. Annachery

  Annachery Новичок

  Регистрация:
  02.06.12
  Сообщения:
  6
  Ксения, спасибо за столь подробный ответ. теперь хотя бы картина понятная, что и в какой последовательности делать.
  а сможете поделитья контактами братушек, которые все делают для Вас в Болгарии?
  буду благодарна.
  ссылки на агентства, которые занимаются оформлением документов на ВНЖ будут удалены. Николай75
   
  19.06.12
 25. КCения

  КCения Активный участник

  Регистрация:
  02.02.12
  Сообщения:
  515
  Адрес:
  Несебр,Равда,Банско,Москва
  Мы без рекламы;)
   
  19.06.12
Загрузка...