Вид на жительство в Болгарии. Представительство

Bulgarin, 26.11.10

Рекомендуем:

 1. Miky

  Miky Постоянный участник

  Регистрация:
  08.02.11
  Сообщения:
  7.184
  Адрес:
  София-Бургас
  И на чем базируется эта катеоричность?Какие нормативные акты потверждают Вашу тезу.В принципе в Болгарии обязаность вести бухгалтерский учет произходит из Закона за счетоводството.Торговое представительство попадает по моему под определения "предприятия" согл.чл.1,ал.2 Закона.И здесь вообще не говорим об отнешениях представительства с главную компанию,а обязаностях по отношении болг.законодательства.Про назначеных по трудовых договоров,то там все еднозначно,налоги,осигуровки и вся документация как и при нормальных торговых компаниях.А действительно интересный вопрос это вознаграждение представителя,очень вероятно что он будет считаться местным резидентом,если проживает больше 182дня.
  Что касается передача финансового отчета в статистике то это произходит несомнено соласно чл.20 от Закона о статистике.Да там сказано про юридических лиц,но также сказано про подразделения юридических лиц/представительство явлется подразделением иностранноо юрид.лица действующее на територии Болгарии/.Поетому мои друзья спрашивали и им ответили утвердительно,что нужно сдавать отчет о нефинансовых предприятиях.
  Кстати если есть обязаность работать согл.Закон за счетоводството,то отчет нужно обявить публично в определенный срок.Иначе могут быть штрафы.
  Поетому всем кто хочет работать через представительство,мой совет найдите хорощую бухгалтерскую фирму,там обычно есть налоговые юристы и консультанты и хорошо проконсультируйтесь.
   
  17.02.11
 2. Balkan Consul

  Balkan Consul Гости

  ...
   
  17.02.11
 3. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  4.481
  Адрес:
  Варна, Болгария
  А кого будут штрафовать согласно ст. 52? ;) Скорее всего идёт речь о структурных подразделениях, осуществляющих хоз. деятельность (а по-другому и не получается ;)).
  По поводу отчётов в НАП разъяснение было . Здесь понятно, в каком случае сдавать отчёты, в каком не сдавать:
  ?"
  УВАЖАЕМА .,
  ?В ?ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № ., в което поставяте следните въпроси:
  Предвид компетентността на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, установена в чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), в настоящото становище ще бъде даден отговор само на третия поставен от Вас въпрос. С цел изясняване и на останалите въпроси (1, 2 и 4) копие от Вашето запитване е изпратено до съответните институции, в чиито правомощия е изразяването на становища по прилагането на ЗСч и Закона за статистиката (ЗСт).
  Правната регламентация на статута на търговското представителство се съдържа в Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/. Съгласно разпоредбата на чл. 24 от ЗНИ „Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата", а според ал. 2 от същия член представителствата не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.
  Обект на облагане по реда на ЗКПО е печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в страната /чл.1, т.З от ЗКПО/, като на основание чл.5, ал. 1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък. Определение за „място на стопанска дейност" е дадено в § 1, т.2 от ДР на ЗКПО, която разпоредба препраща към § 1, т. 5 от ДР на ДОПК. Според б."а" от § 1, т.5 от ДР на ДОПК „място на стопанска дейност" е определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например:... търговско представителство, регистрирано в страната...
  Следователно при условие, че чуждестранното лице не извършва стопанска дейност чрез определено място в България (каквото е офисът или всякакво друго помещение, от което търговското представителство извършва дейността си), то не би попаднало сред данъчно задължените лица по чл.2, ал.1, т. 2 от ЗКПО, чиито печалби подлежат на облагане с корпоративен данък по силата на чл.5, ал.1.??
  Следва да се отбележи, че тъй като съгласно чл.24 от ЗНИ търговското представителство не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност, същото не може да се разглежда самостоятелно, извън чуждестранното лице, което представлява.
  С оглед разпоредбата на чл.24, ал.2 от ЗНИ, търговското представителство само по себе си не попада сред данъчно задължените лица по чл.2 от ЗКПО. Данъчно задължено лице по реда на чл.2, ал.1, т.2 от същия закон би било чуждестранното юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в страната чрез своето търговско представителство.
  Въпросът относно задължението за представяне на годишен отчет за дейността следва да бъде разглеждан в контекста на изложеното по-горе, т.е. задължение за представяне на такъв отчет е налице за чуждестранното юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в страната чрез своето търговско представителство.
  С разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО във връзка с § 39 от ПЗР на същия закон е постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Според § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността" е този по чл. 20, ал. 4 от ЗСт. На основание чл. 20, ал. 5 от ЗСт редът, начинът и сроковете за подаване, както и образците на формулярите на годишния отчет за дейността се утвърждават със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в „Държавен вестник". Във връзка с изпълнението на това законово изискване е издадена Заповед № ЗЦУ- 1327/19.12.2009 г. и № РД-07-485/19.12.2009г., която може да бъде намерена на интернет страниците на НАП и НСИ. На интернет страниците на двете институции са публикувани и образците на годишен отчет за дейността.
  В т. 2.4 от посочената заповед е указано, че лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2009 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2009 г., съгласно чл. 20 от ЗСт, подават отчета единствено в информационната система на НСИ или в съответното ТСБ на хартия.
  Както бе отбелязано по-горе въпросът относно наличието на задължение за търговските представителства за представяне на годишен отчет за дейността съгласно чл. 20 от ЗСт е от компетентността на НСИ, а по въпросите, свързани с прилагането на ЗСч, компетентният орган е Дирекция „Данъчна политика" при Министерство на финансите, с оглед на което изпращаме копие от Вашето запитване до посочените институции".?
   
  17.02.11
 4. martinov77

  martinov77 Участник

  Регистрация:
  13.12.10
  Сообщения:
  360
  Ничего не понял. Что в итоге получается?
   
  17.02.11
 5. Miky

  Miky Постоянный участник

  Регистрация:
  08.02.11
  Сообщения:
  7.184
  Адрес:
  София-Бургас
  Да и что?Да представительство,не является юрид.лицо,но является предприятием согласно Закон за счетоводството.Если это так то вести бухгалтерию обязано.Если представительство не предприятие,то это нужно аргументировать.
  Цитируемая Вами статья просто говорить что определенные лица не подлежат предварительной налоговой регистрации,что не означает что они не платят налоги.И вообще это не реулируется налоово-процесуальным кодексом , в самом законе.
  Ведь в Законе за облаане доходите на физ.лица ясно сказано.:
  Код:
  Чл. 6. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
  а так же:

  Код:
  Чл. 4. (1) Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
  
  1. което има постоянен адрес в България, или
  
  2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
  
  3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
  
  4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.
  
  (2) За целите на ал. 1, т. 2 лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърли 183 дни. Денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната.
  
  (3) За целите на ал. 1, т. 2 периодът на престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България.
  
  (4) За целите на ал. 1, т. 4 центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
  
  (5) Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.
  Да, действительно действуют солашения о предотвращения двойного налогооблажения,но они не действуют автоматически,там своя собственая процедура есть
   
  17.02.11
 6. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  4.481
  Адрес:
  Варна, Болгария
  miky, насчёт цитат Balkan Consul всё понятно. Можно , действительно, поспорить. Скажи мне, как ты видишь штраф представительства по ст.52? Кого и как штрафовать? Представительство не юр. лицо, российскую фирму "хлопнуть" за непредоставление отчётов мне представляется нереальным.
  Мне кажется, именно эта невозможность и отвечает на вопрос.
   
  17.02.11
 7. Miky

  Miky Постоянный участник

  Регистрация:
  08.02.11
  Сообщения:
  7.184
  Адрес:
  София-Бургас
  Вот специально про составление отчета нащел инструкцию правда она с 2007.
  Код:
  № 50-02-5 от 6.05.2007 г. относно счетоводните отчети на търговски представителства на чуждестранни лица
  
  МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  
  чл. 1, чл. 26, чл. 32, § 1 ЗСч,
  
  Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
  
  ДО .
  
  Във връзка с поставени въпроси се изразява следното становище:
  
  Търговските представителства на чуждестранни лица попадат в обхвата на предприятията по чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч), т.е. следва да спазват изискванията на закона за осъществяване на счетоводството и съставяне на годишните финансови отчети.
  
  В тази връзка, от 1.01.2007 г., представителствата не могат да съставят само отчет за приходите и разходите или да отчитат и представят дейността си посредством воденето на специфични регистри - книги.
  
  Това е така, защото разпоредбата на чл. 32, ал. З и ал. 4 от ЗСч се отнася само за годишните финансови отчети на едноличните търговци, респ. еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
  
  При условие, че търговските представителства попадат в обхвата на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗСч, то за тях е приложима възможността, предвидена в чл. 26, ал. 4 от закона, а именно да съставят съкратен годишен финансов отчет, съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
  
  С оглед на гореизложеното, търговските представителства през 2007 г. трябва да съставят годишен финансов отчет при спазване изискванията за представяне на финансовите си отчети, регламентирани в Счетоводен стандарт (СС) "Представяне на финансови отчети".
  
  В тази връзка, търговските представителства могат да съставят счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите само по раздели и групи, съгласно т. 15.25 и т. 16.17 от СС 1.
  
  ДИРЕКТОР: (п) Л. Елкова
   
  17.02.11
 8. Balkan Consul

  Balkan Consul Гости

  ...
   
  17.02.11
 9. Miky

  Miky Постоянный участник

  Регистрация:
  08.02.11
  Сообщения:
  7.184
  Адрес:
  София-Бургас
  Мне сложно ответит кого точно будут штрафтовать,но в принципе кажется что в договоре о представительстве кто то уполномочен представлат основную компанию во взаимоотношениях с налоговых и вообще с государственых органов.Кто то представительство все таки представляет во взаимоотношениях с властями.Ведь представительство имеет регистрацию в регистре Булстат,в том числе и о представителе.
  Кроме того Еурик,я весь этот разговор начал что бы показать что вопрос функционирования представительства не очень елементарный,есть свои подводные камни.Согласись,что если обязаность составления и публикации отчета есть,то его могут потребовать в определенный момент.:)


  Весь вопрос в том что человек живущих больше 183 дни в Болгарии является не иностранное,а местное лицо,независимо от его гражданства
   
  17.02.11
 10. Oleander

  Oleander Постоянный участник

  Регистрация:
  24.10.10
  Сообщения:
  4.259
  Адрес:
  София, Болгария. ВНЖ с 11.11
  Да, похоже тут в законе есть некая неопределенность...
  Друзья, убедительная просьба: выдержки из документов, давайте сразу в переводе на русский, пожалуйста! Не так уж это сложно.
   
  18.02.11
 11. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  4.481
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Могут, разумеется. Вопрос в том, как будут трактовать понятие "други структурни звена". И все наши рассуждения крутятся именно вокруг этого.
  Ничего страшного не произойдёт, придётся эти отчёты сдавать. Собственно, это абсолютно не проблема(10 мин. или 20 лв. ;)), всегда надо быть готовым к любым усложнениям и ужесточениям ;).
   
  18.02.11
 12. Miky

  Miky Постоянный участник

  Регистрация:
  08.02.11
  Сообщения:
  7.184
  Адрес:
  София-Бургас
  Мне кажется что в конкретном случае не важно сдавать ли отчеты в статистике или не сдавать.Важно действительно ли их нужно составлять и обявлять публично согласно Закон за счетоводството.Ведь если обязан отчети составлять и публиковать в газете или в интернете,то и передать в статистике не сложно.
   
  18.02.11
 13. Balkan Consul

  Balkan Consul Гости

  ...
   
  18.02.11
 14. Сергей Попов

  Сергей Попов Активный участник

  Регистрация:
  10.02.11
  Сообщения:
  831
  Адрес:
  Бургас
  Представительство НЕ имеет права осуществлять хозяйственную деятельность.
   
  18.02.11
 15. Borka

  Borka Активный участник

  Регистрация:
  26.11.10
  Сообщения:
  1.486
  То это уже не представтельство, а филиал [​IMG]
   
  18.02.11
 16. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  4.481
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Ставлю точку в споре. Прав miky.
  Сегодня лично позвонил в НСИ , долго выясняли. Резюме : если у организации есть ЕИК, оно теперь обязано сдавать отчёт по статистике .
   
  18.02.11
 17. Сергей Попов

  Сергей Попов Активный участник

  Регистрация:
  10.02.11
  Сообщения:
  831
  Адрес:
  Бургас
  Представительство обязано зарегистрироваться в Булстате, т.е ЕИК в любом случае должен быть.
   
  18.02.11
 18. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  4.481
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Сергей, я про то и говорю. Разумеется, у представительства есть ЕИК. Вчера мы спорили про отчёты. Теперь понятно, что их нужно сдавать именно потому, что ЕИК есть.
   
  18.02.11
 19. Balkan Consul

  Balkan Consul Гости

  ...
   
  18.02.11
 20. Vlads55

  Vlads55 Постоянный участник

  Регистрация:
  27.11.10
  Сообщения:
  5.826
  Адрес:
  In the middle of the nowhere
  Я так думаю, что если представительство платит з/п местным лицам по договорам, то каким-то образом и это должно отражаться в отчетах и в налогах. По крайней мере в российском плане отчетов представительств такая статья есть. И даже если у Вас нет местных сотрудников, то все равно формируется нулевая отчетность по этой теме.
   
  19.02.11
 21. Елена78

  Елена78 Участник

  Регистрация:
  17.11.10
  Сообщения:
  63
  Добрый день, уважаемые форумчане,

  Просвятите:
  Вопрос № 1: По новому закону, после продления ВНЖ по представителству в течение 5-ти лет (каждый год), теперь ПМЖ не дают? После этих пяти лет теперь мы можем рассчитывать только на долговременное пребывание, которое дается сроком еще на 5 лет. Это так ?
  Вопрос № 2: У нас в РФ юр. лицо, муж - учредитель-гениральный, я учредитель.
  По новой поправке к закону о представительствах, при регистрации оных, необходимо иметь 1500 Евро на счету в банке БГ (раньше было достаточно гарантийного письма). Вопрос: Если мы оба будем представителями, что у КАЖДОГО должно быть по 1500 ?? Или есть варианты ?
   
  20.02.11
 22. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  4.481
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Так, но никакой разнице в этом статусе с прежним статусом ПМЖ, по сути нет (кроме невозможности получить гражданство), продление происходит на основании заявления.
  Обсуждали здесь : https://www.bglife.ru/threads/ДМЖ-в-Болгарии-долгосрочное-пребывание.974/
  У каждого. Письмо теперь не проходит. Хотя, совершенно не понимаю, откуда взялась эта сумма.
   
  20.02.11
 23. Павел76

  Павел76 Участник

  Регистрация:
  06.02.11
  Сообщения:
  126
  Адрес:
  Москва
  а это разве не 12 МРОТ болгарских?
   
  20.02.11
 24. Eurik

  Eurik Постоянный участник

  Регистрация:
  13.01.11
  Сообщения:
  4.481
  Адрес:
  Варна, Болгария
  Да, это так. Но должно учитываться количество запрашиваемых месяцев пребывания. При подаче на визу их шесть. Должно быть в два раза меньше.
   
  20.02.11
 25. Елена78

  Елена78 Участник

  Регистрация:
  17.11.10
  Сообщения:
  63
  Что в два раза меньше ? Я правильно понимаю: регистрируем представительство, два представителя, у каждого на счету по 1500 евро. Так ?
   
  20.02.11