Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

УСАТыЙ5, 28.01.11

 1. УСАТыЙ5

  УСАТыЙ5 Участник

  Регистрация:
  15.11.10
  Сообщения:
  69
  По предвариртельным данным Изменения в Законе об иностреанцах будут завтра опубликованы в ДВ: 9, от дата 28.01.2011 г. Официальном разделе:
  / НАРОДНО СЪБРАНИЕ стр. 2
  Информация от : dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces
   
  28.01.11
 2. Oleander

  Oleander Постоянный участник

  Регистрация:
  24.10.10
  Сообщения:
  4.500
  Адрес:
  София, Болгария. ДВЖ.
  Спасибо, Усатый5! Пойду глотать транквилизаторы.[​IMG]
   
  28.01.11
 3. martinov77

  martinov77 Активный участник

  Регистрация:
  13.12.10
  Сообщения:
  352
  28.01.11
 4. Калинка-Вяра

  Калинка-Вяра Почетный форумчанин

  Регистрация:
  17.10.10
  Сообщения:
  7.689
  Адрес:
  г. Добрич
  dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces
  что то там нет ничего((

  Ждемс, какой уж теперь сон(
   
  28.01.11
 5. wb2006

  wb2006 Активный участник

  Регистрация:
  09.12.10
  Сообщения:
  643
  Адрес:
  Бургас, Болгария
  Ну и что там? отменили ст24 п.1 п.11?


  И что вот это значит:?
  § 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

  13. извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.“
   
  28.01.11
 6. УСАТыЙ5

  УСАТыЙ5 Участник

  Регистрация:
  15.11.10
  Сообщения:
  69
  УКАЗ № 12
  На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

  ПОСТАНОВЯВАМ:
  Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от ХLI Народно събрание на 13 януари 2011 г.

  Издаден в София на 25 януари 2011 г.
  Президент на републиката: Георги Първанов
  Подпечатан с държавния печат.
  Министър на правосъдието: Маргарита Попова
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.)
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Чужденец е и лице, което не е гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.“
  2. Създават се ал. 3 – 5:
  „(3) Членове на семейство на чужденец по смисъла на този закон са:
  1. съпруг/съпруга;
  2. деца на чужденеца и на неговия съпруг/съпруга, включително осиновените, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак;
  3. деца, включително осиновените, на чужденеца, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак, когато той притежава родителските права и децата се намират на негова издръжка;
  4. деца, включително осиновените, на съпруга/съпругата, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак, когато той притежава родителските права и децата се намират на негова издръжка.
  (4) За членове на семейството се смятат и навършилите 18-годишна възраст деца на чужденеца или на неговия съпруг/съпруга, несключили брак, които са били изцяло на тяхна издръжка в държавата по произход или в държавата на обичайното им пребиваване и когато сериозни здравословни причини налагат полагането на лични грижи за тях.
  (5) Когато чужденецът вече има съпруг/съпруга, живеещ с него на територията на Република България, не се разрешава събирането на семейството с друг съпруг/съпруга.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея в т. 4 думите „включително и възходящи само на лицето по т. 1“ се заличават.
  § 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „на Съвета“ се добавя „в други актове на ЕС с обвързващо действие“.
  2. В ал. 3 думите „карта за продължително или за постоянно пребиваване в Република България и основанията за издаването й не са отпаднали“ се заменят с „валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) След приемане и одобряване на заявление за събиране на семейството на членовете на семейството се издават визи по облекчена процедура при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.“
  § 3. Член 9 се изменя така:
  „Чл. 9.Визата е разрешение, издадено от Република България, за влизане и пребиваване, транзитно преминаване или летищен транзит.“
  § 4. В чл. 9а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
  2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
  § 5. В чл. 9г се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „или да създават общи центрове за приемане на заявления“.
  2. Създават се ал. 3 – 5:
  „(3) Министърът на външните работи или оправомощено от него длъжностно лице може да сключи договор при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, за сътрудничество с външен изпълнител за извършване на действия, свързани с приемането на заявленията за издаване на визи и събиране на данни, при спазване на разпоредбите за защита на личните данни.
  (4) Дипломатическите и консулските представителства могат да сътрудничат с търговски посредници въз основа на акредитация, определена с акт на Министерския съвет, с оглед подаването на заявления, с изключение на събиране на биометрични данни.
  (5) Почетните консули могат да бъдат упълномощени да изпълняват някои или всички задачи, посочени в ал. 3.“


  § 6. В чл. 9д думите „съгласувано с Министерството на външните работи“ се заличават, думите „със срок 36 часа“ се заменят със „със срок до два дни, ако друго не е предвидено в международен договор“ и се създава изречение второ: „За издадените визи незабавно се уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“.“
  § 7. Създават се чл. 9ж и 9з:
  „Чл. 9ж. (1) За издаване на виза кандидатът подава, не по-рано от три месеца преди началото на планираното посещение, попълнено и подписано заявление по образец, определен с акт на Министерския съвет.
  (2) Към заявлението по ал. 1 кандидатът представя документи, посочени в акт на Министерския съвет и доказващи целта на пътуването.
  (3) При осъществяване на дейностите по издаване на визи се обработват лични данни, включително и биометрични данни. Биомет­ричните данни включват снимка на лицето и неговите десет пръстови отпечатъка, които се събират по ред, определен с акт на Министерския съвет, и при спазване на защитните механизми, предвидени в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Страсбург на 6 май 1963 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (ДВ, бр. 80 от 1992 г.), в Хартата на основните права на Европейския съюз, подписана в Ница на 7 декември 2000 г., Конвенцията за правата на детето, приета на 20 ноември 1989 г. (ратифицирана с решение на ВНС от 1991 г. – ДВ, бр. 32 от 1991 г.) (ДВ, бр. 55 от 1991 г.), и Закона за защита на личните данни.
  (4) От изискването за снемане на пръстови отпечатъци се освобождават следните кандидати:
  1. деца на възраст под 12 години;
  2. лица, при които снемането на пръстови отпечатъци е физически невъзможно; ако е възможно снемането на пръстови отпечатъци от по-малко от 10 пръста, се снема съответният брой пръстови отпечатъци; ако снемането е временно невъзможно, от кандидата се изисква да даде пръстови отпечатъци при следващото заявление;
  3. държавните или правителствените ръководители и членовете на националното правителство и придружаващите ги съпруги/съпрузи, както и членовете на официалната им делегация, когато са поканени от правителства на държави членки или от международни организации с официална цел;
  4. кралски особи и други високопоставени членове на кралското семейство, когато са поканени от правителства на държави членки или от международни организации с официална цел.
  (5) Освен от компетентните органи за издаване на визи данните от информационната система за издаване на визи могат да бъдат използвани за целите на граничния контрол, административния контрол на чужденците, предоставянето на убежище, както и от оправомощените компетентни национални органи или органи на държавите членки за пре­дотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и престъп­ления, определени в чл. 36, ал. 1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Редът за достъп до данните се определя с акт на Министерския съвет.
   
  28.01.11
 7. Тимофей

  Тимофей Активный участник

  Регистрация:
  18.10.10
  Сообщения:
  740
  Адрес:
  Бургас
  Не осилил. Народ, расшифруйте, пожалуйста. :)
   
  28.01.11
 8. УСАТыЙ5

  УСАТыЙ5 Участник

  Регистрация:
  15.11.10
  Сообщения:
  69
  Чл. 9з. (1) В случай че консулската служба установи след проверка на заявлението, че са изпълнени условията на чл. 9ж, ал. 1 и 3, представен е валиден документ за задгранично пътуване, съответстващ на изискванията, посочени в акт на Министерския съвет, и визовата такса е платена, приема същото за допустимо и преминава към разглеждането му.
  (2) При несъответствие с изискванията по ал. 1 заявлението се смята за недопустимо и дипломатическото или консулското представителство незабавно връща заявлението и всички представени от кандидата документи, унищожава събраните биометрични данни, връща визовата такса и не пристъпва към разглеждането му.
  (3) По изключение, когато не са изпълнени изискванията по ал. 1, заявлението може да бъде смятано за допустимо по причини от хуманитарен характер или когато това се налага от държавния интерес.“
  § 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 съюзът „и“ се заменя с „или“;
  б) в т. 2 накрая се добавя „или влизането му в страната може да навреди на отношенията на Република България с друга държава“;
  в) точка 6 се изменя така:
  „6. е осъден за извършено умишлено престъпление на територията на Република България, което съгласно българския закон се наказва с не по-малко от една година лишаване от свобода;“
  г) в т. 14 думите „поддържан от Министерството на вътрешните работи и от Министерството на външните работи“ се заменят с „по чл. 21а, ал. 1“;
  д) създават се т. 17 – 22:
  „17. не докаже целта и условията на планирания престой;
  18. вече е пребивавал три месеца в рамките на текущия 6-месечен период на територията на Република България като притежател на виза съгласно чл. 14, ал. 3;
  19. е лице, за което е подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане;
  20. при предишно пребиваване в страната системно е извършвал нарушения на обществения ред;
  21. има данни, че целта на влизането е да пребивава в страната като имигрант, без да има специално разрешение за това;
  22. има данни, че целта на влизането му е да се използва страната като транзитен пункт за миграция към трета държава.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 може да бъде издадена виза или разрешено влизането на територията на Република България по причини от хуманитарен характер или когато това се налага от държавния интерес или от изпълнението на международни задължения.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 1 на чужденците, които притежават валидно разрешение за пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или виза за повторно влизане, издадени от някоя от държавите членки, или – когато това се изисква, разрешение за пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване и виза за повторно влизане, се разрешава влизането на територията на Република България за транзитно преминаване с цел достигане до територията на тази държава членка, която е издала разрешението за пребиваване, визата за дългосрочно пребиваване или визата за повторно влизане, освен ако Република България не е подала сигнал за отказ за влизане в Шенгенската информационна система.“


  § 9. Член 11 се отменя.
  § 10. Член 13 се отменя.
  § 11. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. (1) Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване на територията на Република България.
  (2) Визата за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване е с продължителност на пребиваването на територията на Република България до два дни, ако не е предвидено друго в международен договор, и се издава на чужденец, който влиза в Република България и напуска територията й на път от една държава за друга държава. Общата продължителност на пребиваването с такава виза не може да надхвърля три месеца в рамките на всеки 6-месечен период считано от датата на първото влизане на територията на Република България.
  (3) Визата за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване е с продължителност не повече от три месеца в рамките на всеки 6-месечен период считано от датата на първото влизане на територията на Република България.
  (4) Визата за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена за еднократно, двукратно или многократно влизане.
  (5) Срокът на валидност на визата и продължителността на разрешеното пребиваване се определя въз основа на извършената проверка на условията за влизане и оценката на риска при разглеждане на заявлението за виза. Срокът на валидността на визата не може да надхвърля 5 години.“
  § 12. В чл. 15, ал. 1 след думата „продължително“ се поставя запетая и се добавя „дългосрочно“.
  § 13. В чл. 16, ал. 2 думите „чл. 10 и 11“ се заменят с „чл. 10, ал. 1“.
  § 14. В чл. 19, ал. 1, т. 3 след думата „зас­траховки“ се поставя запетая и се добавя „когато такива се изискват“.
  § 15. В чл. 21а, ал. 1 думите „чл. 10 и 11“ се заменят с „чл. 10, ал. 1“.
  § 16. Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. (1) Чужденците пребивават в Република България:
  1. краткосрочно – до 90 дни от датата на влизането в страната; срокът може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер;
  2. продължително – с разрешен срок до една година;
  3. дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
  4. постоянно – с разрешен неопределен срок.
  (2) Сроковете по ал. 1 не се прилагат за чужденците, получили закрила по Закона за убежището и бежанците.“
  § 17. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думите „български граждани“ се поставя запетая и се добавя „поддържани за срока на пребиваването“;
  б) точки 3 и 11 се отменят;
  в) в т. 18 думите „чл. 2, ал. 2“ се заменят с „чл. 2, ал. 6“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, представят и свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.“
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Заявлението за издаване на разрешение за продължително пребиваване се разглежда в срок до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец. Редът за издаване на разрешението се определя с правилника за прилагане на закона.“


  § 18. Създават се чл. 24в – 24ж:
  „Чл. 24в. (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и чужденците, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са приети за редовно обучение във висше училище, ученици, приети на територията на страната за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен или като стажанти без възнаграждение.
  (2) На чужденец, който вече е приет в качеството си на студент в държава – членка на Европейския съюз, и който кандидатства да провежда част от курса на обучение, с който е ангажиран, или кандидатства да го допълни със свързан с него учебен курс в Република България, се издава разрешение за продължително пребиваване със срок, съобразен с продължителността на учебните занятия.
   
  28.01.11
 9. Дядя Гриша

  Дядя Гриша Постоянный участник

  Регистрация:
  17.11.10
  Сообщения:
  4.998
  Спасибо за информацию, только у меня большие проблемы с ее восприятием :)
  Пожалуйста, если можно, сообщите об изменениях для собственников жилья и для тех, кто после ВНЖ хочет получить ПМЖ (например, через открытие представительства). Есть какие-то новости в этом плане?
   
  28.01.11
 10. УСАТыЙ5

  УСАТыЙ5 Участник

  Регистрация:
  15.11.10
  Сообщения:
  69
  (3) При изчисляване на периода на пребиваване по ал. 1 се отчита само половината от времето на пребиваване на чужденците като студенти, ученици или стажанти на основание чл. 24в.
  (4) Периодите на отсъствие от територията на Република България не прекъсват периода, посочен в ал. 1, и се отчитат при изчисляването му, когато са под 6 последователни месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за 5-годишния период.
  (5) За предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване чужденецът трябва да представи доказателства, че разполага за себе си и за членовете на своето семейство с достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната работна заплата и минималната пенсия, както и че притежава задължителна здравна осигуровка или застраховка за срока на пребиваване съгласно законодателството на Република България.
  (6) Компетентният орган на Министерството на вътрешните работи взема решение по заявлението за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ в срок до три месеца от депозирането му. При правна и фактическа сложност и при необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде продължен с два месеца.
  (7) При предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ на чужденеца се предоставя информация за правата и задълженията, произтичащи от този статут.
  (8) Редът за разглеждане на заявлението се определя с правилника за прилагане на закона.
  Чл. 24д. (1) На чужденец, получил статут на дългосрочно пребиваващ, се издава разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз. Това разрешение е със срок на валидност 5 години, като при изтичането му се подновява след представяне на заявление. Изтичането на срока на разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз не е основание за отнемане или загуба на този статут.
  (2) Разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз се издава въз основа на лично подадено заявление. Разрешението се издава съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. В полето „тип разрешение“ се отбелязва „дългосрочно пребиваващ в ЕС“.
  Чл. 24е. (1) Членовете на семейството на дългосрочно пребиваващия чужденец могат да получат разрешение за продължително пребиваване със срок една година с възможност за подновяване, без да се надхвърля разрешеният срок на пребиваване на титуляря.
  (2) За издаване на разрешение за пребиваване на членовете на семейството следва да бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2.
  (3) След 5-годишно пребиваване на територията на Република България и при условие, че съпругът/съпругата и навършилите пълнолетие деца на пребиваващ в страната чужденец не са получили разрешение за пребиваване по причини, различни от събиране на семейството, имат право да получат самостоятелно разрешение за дългосрочно пребиваване, независимо от това на титуляря, ако са налице основанията по чл. 24г. При изчисляване периода на пребиваване на членовете на семейството на притежател на синя карта на ЕС пребиваването в различни държави членки може да се натрупва съгласно условията на чл. 33м, ал. 1.
  (4) При прекратяване на брака децата на дългосрочно пребиваващия и другият родител имат право на самостоятелно разрешение за продължително пребиваване, ако отговарят на условията по чл. 24, ал. 2 и когато децата са записани в училище от системата на народната просвета или във висше училище до приключване на учебната година или до приключване на курса на обучение.
  (5) Редът за издаване на разрешението по ал. 1 – 4 се определя с правилника за прилагане на закона.
  Чл. 24ж. (1) В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 6, 9 и 11 може да бъде възстановено правото на дългосрочно пребиваване в Република България по опростена процедура, регламентирана с правилника за прилагане на закона.
  (2) Процедурата по ал. 1 се прилага спрямо лицата по чл. 40, ал. 1, т. 9, които са пребивавали във втората държава членка с цел обучение.“


  § 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „българска народност“ се заменят с „български произход“;
  б) в т. 2 след думата „чужденец“ се добавя „и пребивавали законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на страната“;
  в) точка 5 се отменя;
  г) създават се т. 12 и 13:
  „12. които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават и не са напускали територията на Република България или са родени на територията на Република България и не са признати за граждани на бившите съветски републики; за тази категория лица не се прилага изискването на чл. 15, ал. 1;
  13. извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.“
  2. В ал. 2 думите „от Министерството на финансите“ се заличават.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Компетентният орган на Министерството на вътрешните работи взема решение по заявлението за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване в срок до три месеца от депозирането му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде продължен с два месеца. Редът за издаване на разрешението се определя с правилника за прилагане на закона.“
  § 20. Член 25б се изменя така:
  „Чл. 25б. (1) Право на пребиваване в Република България, когато не са налице изиск­ванията на този закон, могат да получат и членовете на семейството на чужденец, на когото при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците е:
  1. предоставено убежище или статут на бежанец;
  2. предоставен хуманитарен статут;
  3. предоставена временна закрила.
  (2) На членовете на семейството по ал. 1 се издава разрешение за продължително пребиваване след разрешение за събиране на семейството, издадено при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците. Разрешението за пребиваване е със срок една година с възможност за подновяване, без да се надвишава срокът на пребиваване на титуляря.“


  § 21. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  „(1) Отказва се издаване на разрешение за пребиваване или продължаване срока на пребиваване в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 11, 14, 16, 19 – 22.
  (2) Отказва се издаване на разрешение за пребиваване или продължаване на срока за пребиваване в страната на чужденец, за когото е установено, че не отговаря на условията по чл. 24, 24а – 24г, 24е, 25, 25б, 33а, 33г и 33к – 33м.
  (3) Отказва се издаването на разрешение за пребиваване или продължаване срока на пребиваване на чужденец, който е сключил брак с български гражданин или с чужденец или който е осиновен от български гражданин или от чужденец, получил разрешение за пребиваване, ако са налице данни, че бракът е сключен или осиновяването е извършено единствено с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи режима на чужденците в Република България, и получаване на разрешение за пребиваване.“
  2. В ал. 4:
  а) в текста преди т. 1 думите „или за отнемане“ се заличават, а след думите „бракът е сключен“ се добавя „или осиновяването е извършено“;
  б) в т. 1 след думата „съпрузите“ се добавя „или осиновеният и осиновителят“;
  в) в т. 4 след думата „съпруг“ се добавя „или осиновения“;
  г) в т. 5 след думата „съпрузите“ се добавя „или осиновеният и осиновителят“;
  д) в т. 7 след думата „бракове“ се добавя „или осиновявания“;
  е) създава се т. 8:
  „8. обстоятелството, че бракът е сключен или осиновяването е извършено, след като чужденецът е получил разрешение за пребиваване.“
  3. Създават се ал. 6 – 9:
  „(6) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 разрешение за пребиваване може да бъде издадено по причини от хуманитарен характер или свързани с изпълнението на международни задължения след консултиране с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане.
   
  28.01.11
 11. Oleander

  Oleander Постоянный участник

  Регистрация:
  24.10.10
  Сообщения:
  4.500
  Адрес:
  София, Болгария. ДВЖ.
  Коллеги, дорогие! Это слишком важный вопрос, чтобы нам, не знающим еще болгарского или знающим его не очень хорошо, полагаться на сходство с русским. Тем более что опубликован не сам закон, а изменения и дополнения к нему. Если кто-то может это сделать грамотно в порядке волонтерского труда - переведите на русский язык, пожалуйста. И прокомментируйте. :) Если это затруднительно, наверное, стоит заказать перевод.
   
  28.01.11
 12. Vlads55

  Vlads55 Почетный форумчанин

  Регистрация:
  27.11.10
  Сообщения:
  5.780
  Адрес:
  In the middle of the nowhere
  Кратко по интересующим народ пунктам.
  1. Статью 24.11 отменили. Похожая статься появилась в разделе 25, где ПМЖ. Что будет с "малыми инвестициями" в плане ПМЖ не очень понятно. Ждем комментариев и указаний.
  Ясно одно, что в связи с отменой 24.11 имеющим ВНЖ по этой статье вряд ли продлят, т.к. статья исчезла. Продлить текущее ВНЖ по новому основанию по существующей практике нельзя. При смене основания надо процесс начинать сначала. Т.е. новое основание, виза "Д" и так далее... Печально.
  2. Введен новый вид пребывания. Долгосрочное. На 5 лет. Для получения данного вида на жительства надо находится на территории РБ 5 лет. Отсутствовать можно не более 10 месяцев за весь срок и не более 6 месяцев непрерывно.
  3. Получить ПМЖ через 5 лет непрерывного пребывания нельзя. Статья отменена.
  4. ВНЖ при обучении в учебном заведении тоже теперь не дают
  5. Представительства вроде как не затронули. По крайней мере я не увидел.
   
  28.01.11
 13. Калинка-Вяра

  Калинка-Вяра Почетный форумчанин

  Регистрация:
  17.10.10
  Сообщения:
  7.689
  Адрес:
  г. Добрич
  Думаю теперь надо подождать комментариев. Я сегодня-завтра буду с парой адвокатов встречаться, послушаю что они скажут по этому вопросу. Меня больше волнует новая фишка, о введение какого то промежуточного статуса между ВНЖ и ПМЖ, не хотелось бы что бы долгожданное ПМЖ отодвинулось еще лет на 7-8((
   
  28.01.11
 14. Astery

  Astery Администратор

  Регистрация:
  19.11.10
  Сообщения:
  2.527
  Адрес:
  Поморие, Болгария
  Малые инвестиции отменили...[​IMG]...статья теперь недействительна. Только я так и не нашла разъяснений, что делать дальше тем, кто сейчас имеет ВНЖ по этому основанию: выезжать из страны и все с начала /когда сроки ЛК истекут/?...или еще какие-то варианты будут предусмотрены.
   
  28.01.11
 15. Vlads55

  Vlads55 Почетный форумчанин

  Регистрация:
  27.11.10
  Сообщения:
  5.780
  Адрес:
  In the middle of the nowhere
  Разрешение на постоянное пребывание не дадут через 5 лет. Статья отменена. Можно получить разрешение на долгосрочное пребывание сроком на 5 лет со статусом постоянно проживающего в ЕС. Продлить легко, если не будет нарушений. Ждем инструкций. Будут ли какие дополнительные указания на эту тему, типа требований знания языка и прочее...
   
  28.01.11
 16. Dwt

  Dwt Постоянный участник

  Регистрация:
  25.12.10
  Сообщения:
  1.791
  Адрес:
  Berlin- Varna
  Пришла беда,доставай паспорта.
   
  28.01.11
 17. Oleander

  Oleander Постоянный участник

  Регистрация:
  24.10.10
  Сообщения:
  4.500
  Адрес:
  София, Болгария. ДВЖ.
  ПМЖ вообще давать не будут? Никому?
  А что там с пенсионерами, интересно.
   
  28.01.11
 18. Admin

  Admin Администратор

  Регистрация:
  08.10.10
  Сообщения:
  1.923
  Адрес:
  Свети-Влас
  Я считаю, что тема важная для многих, поэтому давайте здесь строго по существу, без флуда, а конкретно по делу: что изменилось, что это дает, какие минусы и плюсы и какие нюансы.
   
  28.01.11
 19. Калинка-Вяра

  Калинка-Вяра Почетный форумчанин

  Регистрация:
  17.10.10
  Сообщения:
  7.689
  Адрес:
  г. Добрич
  боюсь что по существу, можно будет только после выхода в свет комментариев к закону.
  А то вот например из п.24 убрали ст.11, так называемые малые инвестиции, и тут же добавили ее а п.25 - где наличие сертификата из минфина, дает право на ПМЖ.
  Вот и что будет? тем у кого есть сертификат дадут сразу ПМЖ или отнимут ВНЖ (так как сумма внесена маленькая по этому сертификату)??

  так что пока... делайте ставки Господа[​IMG]
   
  28.01.11
 20. Oleander

  Oleander Постоянный участник

  Регистрация:
  24.10.10
  Сообщения:
  4.500
  Адрес:
  София, Болгария. ДВЖ.
  Из того, что я прочитала, поняла следующее: если прожили 5 лет непрерывно по какому либо основанию (представитель, пенсионер и т.д.), то это не дает теперь права на получение ПМЖ, а лишь право на продление ВНЖ еще на 5 лет, верно?
   
  28.01.11
 21. Astery

  Astery Администратор

  Регистрация:
  19.11.10
  Сообщения:
  2.527
  Адрес:
  Поморие, Болгария
  не совсем так. Теперь будет три различных статуса - продолжительное пребывание /ВНЖ, нужно продлять каждый год/, долгосрочное пребывание /то, что на 5 лет сразу/ и постоянное пребывание /ПМЖ/
  А вот какие отличия /+ и -/ этого промежуточного пункта - долгосрочное пребывания - пока не понятно.
   
  28.01.11
 22. Alexpensioner

  Alexpensioner Активный участник

  Регистрация:
  08.11.10
  Сообщения:
  485
  Теперь интересно, какие платежи будут под эти статусы?
   
  28.01.11
 23. Oleander

  Oleander Постоянный участник

  Регистрация:
  24.10.10
  Сообщения:
  4.500
  Адрес:
  София, Болгария. ДВЖ.
  Да... это не рабочего подростка.[​IMG] Я запуталась. Наверное, надо разбирать по конкретным позициям. Например, читая эти изменения, я не поняла:
  1. по представительству
  а) дают ПП, которое надо продлевать каждый год, пока не помрешь?
  б) дают ПП, которое через 5 лет заменяется на пятилетнее ДП, которое надо продлевать каждые 5 лет?
  в) цена вопроса, конечно, из закона непонятна, тут, видимо, будут разъяснения?
  2. По пенсионерам возникают те же вопросы.
  3. Что означают эти максимальные 6 мес. отсутствия за 5 лет ? Отсутствие - в Болгарии или на территории ЕС?
  4. ПМЖ, если я правильно поняла, теперь светит только лицам болгарского происхождения, членам семей болгар, тем, кто вложил в экономику крупную сумму и особо отличившимся, верно? Остальные будут всю жизнь сидеть на своей жердочке, боясь пикнуть.[​IMG]
   
  28.01.11
 24. Alexpensioner

  Alexpensioner Активный участник

  Регистрация:
  08.11.10
  Сообщения:
  485
  И при каких условиях будут давать ПМЖ, Гражданство.
   
  28.01.11
 25. Oleander

  Oleander Постоянный участник

  Регистрация:
  24.10.10
  Сообщения:
  4.500
  Адрес:
  София, Болгария. ДВЖ.
  Похоже, что нам - ни при каких.
   
  28.01.11
Загрузка...